Skechers Datu lietošanas principi

 

1.0 Vispārēji

1.1 Datu lietošanas principi (Principi) ir spēkā attiecībā uz Skechers un ikvienu personu, kas pievienojas Skechers lojalitātes programmai.

1.2 Principi nosaka to, kā Skechers, saistībā ar piedāvājumu sniegšanu Klientam, var izmantot Klienta Datus, un sniedz informāciju par būtiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Datu lietošanu.

1.3 Principi ir Lojalitātes programmas neatņemama daļa. Skechers norāda uz Principiem, noslēdzot lojalitātes programmas Līgumu ar Klientu, kā arī nodrošina Klientam iespēju iepazīties ar Principiem. Principi ir Līguma daļa, un Skechers ir tiesības pieņemt, ka Klients ir informēts par Principiem.

2.0 Jēdzieni

2.1 Klients – ikviena persona, kas pievienojas Skechers lojalitātes programmai.

2.2 Dati – Klienta personas dati, vai citi ar Klientu saistītie dati, kurus Skechers ir uzzinājis saistībā ar pievienošanos lojalitātes programmai;

2.3 Anonīmi dati – informācija, kas nav sasaistāma ar konkrētu Klientu, jo Klientu identificējoša informācija no datiem ir dzēsta;

 

3.0 Skechers Datu aizsardzības principi

3.1 Skechers izmanto Datus Principos minētajā veidā un tikai ar to mērķi, kuram Skechers Datus vāca, un šī mērķa izpildei nepieciešamajā apjomā. Izmantojot Datus, Skechers vadās no personas datu aizsardzības likuma un citiem likumiem (turpmāk – Tiesību akti), kā arī labām biznesa paražām.

3.2 Skechers Klienta privātumu un Datu aizsardzību uzskata par ļoti būtisku, Datu kopības, apstrādājamības un konfidencialitātes nodrošināšanai izmantojot nepieciešamos organizatoriskos, fiziskos un informāciju tehnoloģiju drošības līdzekļus. Šie līdzekļi aptver darbinieku, informācijas, IT infrastruktūras, uzņēmuma iekšējo un ārējo tīklu, kā arī biroja ēku un tehnisko iekārtu aizsardzību. Ar drošību saistītas darbības mērķis ir atbilstoša līmeņa piemērošana, risku samazināšana un draudu novēršana informācijas aizsargāšanas laikā.

3.3 Attiecībā uz Skechers darbiniekiem ir spēkā Datu konfidencialitātes un aizsardzības prasības, kā arī viņi atbild par šo pienākumu izpildi. Skechers pilnvarotajiem Datu apstrādātājiem ir pienākums attiecībā uz saviem darbiniekiem nodrošināt šo pašu noteikumu izpildi, kā arī viņi atbild par Datu lietošanas prasību izpildi.

 

4.0 Datu vākšana

4.1 Skechers piedāvā Klientiem Lojalitātes programmu un ar programmu saistītus piedāvājumus. Līdz ar to Skechers par Klientu savācamo Datu sastāvs ir atkarīgs no tā, kādas konkrētas Lojalitātes programmas daļas izmanto, kādus Datus to piedāvāšanai ir nepieciešams izmantot, kādā apjomā Klientus ar šo mērķi nosūta Datus Skechers, kā arī, kādas piekrišanas Klients dod Skechers Datu apstrādei.

4.2 Skechers vāc Datus šādos veidos:

 • 4.2.1 Skechers saņem Datus no Klienta, Klientam pievienojoties Lojalitātes programmai, pasūtot jaunumus vai tml.;
 • 4.2.2 Dati rodas, Klientam izmantojot Lojalitātes programmu, kā arī tas ir nepieciešams Lojalitātes programmas izpildei, Datu apstrādes pamatā ir Klienta piekrišana;

 

5.0 Datu izmantošana Lojalitātes programmas nodrošināšanai

5.1 Klienta identificēšanai;

5.2 Lojalitātes programmas atlaižu piešķiršanai Klientam vai preces pārdošanai nepieciešamo darbību veikšanai (t. sk. Pakalpojumu un/vai preču pārdošanai un piegādei, kā arī informācijas par Pakalpojumiem un precēm nosūtīšanai Klientam);

5.3 Klientu labākai apkalpošanai, lietošanas aktivitātes vai klienta apmierinātības mērīšanai, kā arī Pakalpojumu un komercdarbības attīstīšanai;

 

6.0 Datu izmantošana ar mārketinga mērķi

 • Šajā punktā minētais ir spēkā pirms 10.04.2018. g. Klienta anketā sniegtajām Piekrišanām.
  Sākot ar minēto datumu sniedzamajām piekrišanām spēkā ir piekrišanas tekstā minētais.

6.1 Izmantošana ar datu mārketinga mērķi nozīmē, ka Skechers izmanto Datus:

6.1.1 Klienta Lojalitātes programmas u. tml. lietošanas izvēļu analīzei mārketingam, ar mērķi noskaidrot Klienta lietošanas vajadzības, kā arī uz tā pamata sastādīt individuālus piedāvājumus (turpmāk – Datu izmantošana mārketingam) un;

6.1.2 Individuālu piedāvājumu nosūtīšanai Klientam elektroniskā ceļā (piem., ar e-pastu, SMS vai MMS).

6.2 Klients ir sniedzis, vai viņam ir iespējams sniegt Skechers piekrišanu Datu izmantošanai ar mārketinga mērķi un individuālu piedāvājumu saņemšanai (turpmāk – Piekrišana), pievienojoties Lojalitātes programmai un aizpildot Klienta anketu, vai citā veidā sniedzot gribu apstiprinošu Klienta Piekrišanu (piem., apstiprinot ar e-pastu u. tml.).

6.3 Attiecībā uz Piekrišanu spēkā ir Principos minētie Datu lietošanas noteikumi. Skechers norāda uz Principiem, ņemot Klienta Piekrišanu, kā arī Klientam ir iespēja iepazīties ar Principiem. Klientam ir tiesības nesniegt Piekrišanu vai vēlāk atsaukt Piekrišanu, paziņojot par to Skechers ar e-pasta starpniecību. Piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanai vai līdz brīdim, kad beidzas ar Klientu noslēgtais(-ie) Līgums(-i).

6.4 Ja ir Klienta Piekrišana, Skechers Datus izmanto ar mārketinga mērķi, lai:

 • 6.4.1 noskaidrotu Klienta vēlmes, izvēles un vajadzības;
 • 6.4.2 izstrādātu individuālus tiešā mārketinga, akciju un atlaižu piedāvājumus Klientam preču pirkšanai;
 • 6.4.3 individuālu preču tiešā mārketinga, akciju un atlaižu piedāvājumu elektroniskai nosūtīšanai Klientam;
 • 6.4.4 Datu nosūtīšanai uzņēmumiem, kas ietilpst vienā koncernā ar Skechers, ar mērķi piedāvāt Klientam īpašos piedāvājumus kopīgi vai savstarpēji;

6.5 Skechers uz Piekrišanas pamata ar mārketinga mērķi var izmantot šādus Datus un informāciju:

 • 6.5.1 Klienta vārds, dzimšanas datums, personas kods, saziņas valoda, vēlamā kontaktinformācija (piem., e-pasts, parastais pasts v. tml.), pasta adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, tālruņa numurs un atrašanās vietas dati;
 • 6.5.2 Informācija par Klienta ietilpšanu segmentā;
 • 6.5.3 Informācija par Preču pirkšanu (piem., preces nozare, cenu klase, piegādes informācija u. tml.);
 • 6.5.4 Publiskajās datu bāzēs vai internetā publicētie dati par Klientu (piem., informācija par klienta interešu jomām, darbu vai mācībām u. tml.).

 

7.0 Individuālu piedāvājumu elektroniska nosūtīšana

 • Šajā punktā minētais ir spēkā pirms 10.04.2018. g. Klienta anketā sniegtajām Piekrišanām.
  Sākot ar minēto datumu sniedzamajām piekrišanām spēkā ir piekrišanas tekstā minētais.

7.1 Klientam ir tiesības jebkurā laikā, neatkarīgi no tā, ka Klients piekrīt savu Datu izmantošanai mārketingam (sk. 6.2 p.), aizliegt sūtīt sev piedāvājumus elektroniski (piem., ar e-pastu, SMS vai MMS), nosūtot atbilstošu e-vēstuli uz zemāk minēto kontaktinformāciju.

 

8.0 Datu izmantošana ar pilnvarotu apstrādātāju palīdzību

 

9.0 Datu atbildīgais apstrādātājs ir SIA NL Latvija (Skechers), reģistrācijas numurs 40103948018, adrese Deglava iela 50, Rīga, LV - 1035.

 

10.0 Skechers, izrietot no Tiesību aktiem, var nodot tiesības izmantot Datus arī pilnvarotiem apstrādātājiem. Pilnvarotie apstrādātāji ir Skechers partneri, kas nodarbojas, piemēram, ar elektronisku mārketinga piedāvājumu nosūtīšanu. Pilnvarotajam apstrādātājam ir tiesības izmantot Datus tikai Skechers pieteikto konkrēto darbību veikšanai, kā arī uz ar Skechers šim nolūkam noslēgta līguma, kas satur konfidencialitātes prasību, pamata. Piemēram, Mailbow OÜ uz šāda līguma pamata izmanto Klienta vārdu un e-pasta adresi, lai sūtītu Klientam mārketinga piedāvājumus un jaunumus; SIA T2R uz šāda līguma pamata izmanto Klienta tālruņa numuru, lai sūtītu Klientam mārketinga piedāvājumus un jaunumus.

10.1 Skechers pilnvaroto apstrādātāju saraksts un kontaktinformācija ir minēta Mājas lapā.

 

11.0 Klienta tiesības saistībā ar Datu lietošanu

11.1 Klientam saistībā ar viņa Datu lietošanu ir tiesības:

 • 11.1.1 Saņemt no Skechers informāciju par saviem Datiem un Datu lietošanu Tiesību aktā minētajā kārtībā un apjomā;
 • 11.1.2 Tiesību aktā minētajos gadījumos pieprasīt no Skechers Datu lietošanas izbeigšanu un Datu labošanu, slēgšanu un dzēšanu;
 • 11.1.3 Piekrist vai aizliegt savu Datu lietošanu tiešajam mārketingam vai ar mārketinga mērķi atbilstoši Principos minētajam;
 • 11.1.4 Ja tiek pārkāptas viņa tiesības, vērsties Datu aizsardzības Inspekcijā un tiesā;
 • 11.1.5 Uz saistību tiesību likumā minētā pamata un kārtībā pieprasīt viņa tiesību pārkāpšanas rezultātā radītā tiešā mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.

 

12.0 Iespējas vērsties pie Skechers

12.1 Klients var vērsties pie Skechers ar jautājumiem, kas saistīti ar Principiem vai Klienta Datu apstrādi, izmantojot šādu kontaktinformāciju: pa tālruni, numurs 67071652, un rakstot e-pastu uz adresi info@skechers.lv.

 

Šī Datu lietošanas principu versija attiecībā uz Skechers un visiem Klientiem stājas spēkā 10.04.2018. g. Skechers ir tiesības vienpusēji grozīt Datu lietošanas principus.